کارشناسی ارشد

دانلود: آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته

دانلود: شماره2: فرم طرح تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد(پروپوزال)

دانلود:نحوه نگارش پروپوزال پایان نامهدانلود: عناوین فصول پایان نامه های کارشناسی ارشد حسابداری

دانلود فرم شماره25:  شرکت در جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

دانلود: فرم تعهد نامه ی اصالت اثر و رعایت حقوق مؤسسه

دانلود: فرم اطلاع رسانی برگزاری جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

دستورالعمل اجرایی سمینار و پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد

فرم تحویل پوستر کارشناسی ارشد


الف. فرمهای جلسه دفاع

             دانلود: فرم ارزشیابی فردی پایان نامه کارشناسی ارشد

             دانلود: فرم ارزشیابی جمعی پایان نامه کارشناسی ارشد

             دانلود: صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدب. فرمهای پس از جلسه دفاع

           
             دانلود فرم شماره14: تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد به واحدهای مختلف

             دانلود فرم شماره 16: فرم گواهي انجام اصلاحات پایان نامه های کارشناسي ارشدتقویم