هیأت رئیسه

هیأت رئيسه دانشگاه مركب است از رئيس و معاونان دانشگاه، معاونان به تناسب حجم كار و گستردگي دانشگاه تعيين ميشوند و تعداد آنها حداكثر 7 نفر خواهد بود، بعضي از معاونت ها را مي­توان در هم ادغام كرد.

اهم وظايف واختيارات هيأترئيسه دانشگاه:

  • فراهم كردن زمینههاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و آييننامه ها و بخشنامه هاي صادرشده ازسوي وزارت؛
  • پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداری لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيأت امناء از طريق رئيس دانشگاه؛
  • بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيأترئيسه و نظارت برعملكرد واحدهاي دانشگاه؛
  • فراهم كردن زمينه مردمی كردن دانشگاه و كمك به خودكفايی دانشگاه و واحدهاي وابسته؛
  • ايجاد هماهنگی لازم بين حوزههای مختلف معاونتها؛
  • بررسي آييننامههاي اداري ومالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيأت امناء و تهيه پيشنهادها، طرحها و  برنامههايي كه بايد در دستوركار هيأت امناء قرارگيرد؛
  • پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه؛