کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و فنی مهندسی و آزمایشگاه ها