کاردانی و کارشناسی

دانلود  دستورالعمل تدوین پروژه کارشناسی معماری

دانلود فرم تایید طرح نهایی (پروژه) کارشناسی ناپیوسته معماری

دانلود آیین نامه آموزشی کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

دانلود آیین نامه یکپارچه مقررات آموزشی مقاطع کارشناسی و ارشد 1402 به بعد

دانلود دستورالعمل تدوین پروژه کاربردی مهندسی علوم و صنایع غذایی

دانلود نحوه نگارش پروژه جهت اخذ درجه کاردانی و کارشناسی رشته کامپیوتر - نرم افزار

دانلود فرم تایید نهایی پروژه کارشناسی پیوسته معماری

دانلود صورتجلسه تصویب پروپوزال طراحی نهایی معماری

دانلود صورتجلسه سمینار طرح نهایی (پروژه) معماری

دانلود فایل پروپوزال درس روش تحقیق

دانلود شیوه نامه نگارش منبع در پروژه های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

دانلود شیوه نامه تدوین پروژه سمینار دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته