علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
مسئولین ساختمان

نام  و نام خانوادگی: آقای صداقت لطفی

سمت: مسئول ساختمان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مدرک تحصیلی: کاردانی کامپیوتر- نرم افزاز از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال


http://afagh.ac.ir/uploads/mirzaee_1311.png

نام  و نام خانوادگی: آقای رضا طالب پور

سمت: مسئول ساختمان دانشکده اقتصاد و علوم انسانی

مدرک تحصیلی:کارشناسی الهیات و فقه و حقوق اسلامی از دانشگاه پیام نور ارومیه


http://afagh.ac.ir/uploads/mirzaee_1311.png

نام  و نام خانوادگی:  آقای وحید الماسی

سمت: مسئول ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم تربیتی


http://afagh.ac.ir/uploads/mirzaee_1311.png
 

نام  و نام خانوادگی: آقای رضا باقرنیا

سمت: مسئول ساختمان اداری

مدرک تحصیلی: دیپلمتقویم