علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
کارشناس امور مالی

سید علی حیدری امیر خیزی

کارشناس امور مالی


متولد:1361 از شهرستان ارومیه

سمت: کارشناسامور مالی

آدرس ایمیل: Ali_Heidari_seyed@yahoo.com

  سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی: مدیریت بازرگانی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه در سال1386

سوابق کاری:

  • مسئول آمار شرکت تولیدی آفتاب ارومیه به مدت 2 سال
  • مسئول مالی و کارشناس حسابداری دانشگاه به مدت 6 سال
  • رئیس اداره امور مالی دانشگاه
  • کارشناس امور مالی دانشگاه ( هم اکنون )

 

تقویم