علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
کارپرداز


صابر فدایی

کارپرداز مؤسسه آموزش عالی آفاق

 

 


 

سعید ارسخانی

کارپرداز مؤسسه آموزش عالی آفاق

  سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی: اقتصادی بازرگانی از دانشگاه ارومیه

  


شرح وظایف

 • استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.
 • دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد.
 • انجام هماهنگی های اعتباری جهت درخواست های خرید با امور مالی
 • پیگیریهای لازم جهت تحویل تنخواه به منظور خرید لوازم
 • کنترل بر کالاهای خریداری شده و تحویل کالاها به انبار دار
 • نظارت بر ثبت کالاهای خریداری شده تا تحویل آن به انبار
 • نظارت بر قیمت خریداری شده کالاها تا منافع سازمان در آنها لحاظ گردد
 • تعیین و شناسایی منابع خرید در تمامی کالاها
 • نظارت بر کلیه امور مربوط به کارپردازی واحد متبوع.
 • انجام سایر وظایف محوله با نظر مافوق.تقویم