علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
واحدهای زیرمجموعه مدیریت اداری و مالی
مدیریت امور اداری

- مدیر امور اداری
  • اداره كارگزيني دانشگاه
  • اداره امور عمومي دانشگاه
  • اداره دبيرخانه مركزي دانشگاه
  • خدمات

مدیریت امور مالی

-  مدیر امور مالی

  • حسابدار اداره مالی
  • کارپردازی


تقویم