علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
تماس با ما

***کارکنان جذب، توسعه و فنآوری***


اشخاص

سمت

کد داخلی

شماره تماس مؤسسه

خانم فرناز حصیرچی

کارشناس انفورماتیک

106

044-32377781-3

آقای مجتبی اسماعیلی

کارشناس انفورماتیک

106

044-32377781-3

آقای دکتر صادق محمدی خواه

رئیس اداره جذب و توسعه

18

044-32259590-1

 

 


 

تقویم