علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
لیست دروس ترم 982
 

هفته های آموزشی دانشگاه آفاق نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398 (هفته های زوج- فرد)

تقویم آموزشی دانشگاه آفاق در سال تحصیلی 99-1398

تقویم