علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.
آئین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی
تقویم